Põhikiri

MTÜ Tartu Maheaed põhikiri (.PDF):

I ÜLDSÄTTED

1.1   Mittetulundusühing Tartu Maheaed (edaspidi ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2   Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn,

1.3   Ühingu eesmärgiks on:

a)      mahepõllumajandusliku linnaaianduse edendamine;

b)      linnaruumi mitmekesistamine ja kasutusest väljas oleva maa väärtustamine;

c)      linnalisele eluviisile lisaväärtuse andmine ja selle propageerimine;

d)     linnaelanike, sh noorte, teadlikkuse tõstmine omaenda elukeskkonnast;

e)      linnaaianduse huviliste kogukonna arendamine.

1.4   Ühingu põhitegevusteks on:

a)      praktiliste tingimuste loomine väikeaianduseks;

b)      koolituste ja seminaride korraldamine ühingu liikmetele ja laiemale avalikkusele;

c)      linnaaianduse huviliste suhtluskanalite loomine.

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE JA ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1   Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.

2.2   Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.3   Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

2.4   Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a)      liige jätab tasumata liikmemaksu kahe aasta jooksul;

b)      liige ei ole osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul ega üritusel kolme aasta jooksul.

2.5   Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.

2.6   Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1   Ühingu liikmetel on õigus:

a)      osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;

b)      olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;

c)      saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.

3.2   Ühingu liikmed on kohustatud:

a)      järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;

b)      tasuma määratud liikmemaksu;

c)      teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

d)     tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel

3.3   Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1   Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks hääl.

4.2   Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

a)      põhikirja muutmine, põhikirja muutmisega peab nõustuma 2/3 üldkoosolekul osalejatest;

b)      eesmärgi muutmine,  eesmärgi muutmisega peab nõustuma 9/10 ühingu liikmetest;

c)      juhatuse liikmete määramine;

d)     revisjoni või audiitorkontrolli määramine, kui üldkoosolek peab seda vajalikuks;

e)      juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

f)       ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

g)      muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3   Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

a)      aastaaruande kinnitamiseks;

b)      seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

4.4   Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

4.5   Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud vähemalt 1/3 ühingu liikmetest.

4.6   Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.

V JUHATUS

5.1   Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kolm kuni seitse liiget.

5.2   Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kaheks aastaks.

5.3   Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

5.4   Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.5   Juhatuse koosolek kutsutakse kokku vähemalt viis päeva enne selle toimumist e-kirja, telefoni või kirja teel. Juhatuse koosolekud on liikmetele osavõtuks avatud, koosoleku päevakord avaldatakse vähemalt kolm päeva enne koosolekut.

5.6   Juhatus kinnitab aia kasutamise korra.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

6.1   Ühing võib vastavalt seadusele tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

6.2   Ühingu  likvideerimine toimub vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

6.3   Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.4   Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s